Search

Terms and Conditions / Regulamin

Scroll down for the Terms and Conditions in English.Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ARMS, dostępny pod adresem internetowym www.armsclothing.com, prowadzony jest przez Łukasza Masłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą The Life Store Łukasz Masłowski, adres: ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5020040175, REGON 368460222
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą The Life Store Łukasz Masłowski, adres: ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5020040175, REGON 368460222
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.armsclothing.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: armsclth@gmail.com
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL90 1140 2004 0000 3202 7718 7688.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a) Paczkomaty InPost
  b) Przesyłka kurierska.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b) Płatności elektroniczne
  c) Płatność kartą płatniczą
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

   Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz bezpieczeństwo płatności online jest Blue Media S.A.(www.bluemedia.pl)§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub płatność kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od uzyskania pozytywnej weryfikacji płatności.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie musi być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe..
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (tj. zwrot na rachunek bankowy należący do Klienta lub na rachunek bankowy przypisany do karty, za pomocą której Klient dokonał płatności)
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i angielskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulations of the online store

§ 1

Preliminary provisions

 1. The ARMS online store, available at www.armsclothing.com, is run by Łukasz Masłowski who runs a business under the name The Life Store Łukasz Masłowski, address: ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra, Poland, entered into the Polish Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the minister competent for economy, NIP 5020040175, REGON 368460222
 2. These Regulations are addressed to both Consumers and Entrepreneurs using the Store and sets out the rules for using the Online Store as well as the rules and procedure for concluding Sales Agreements with a Customer remotely via the Store.

§ 2

Definitions

 1. Consumer - a natural person concluding a contract with the Seller within the Store, the subject of which is not directly related to its business or professional activity.
 2. Seller - a person running a business under the name The Life Store Łukasz Masłowski, address: ul. Łężyca-Budowlanych 7A / 5, 66-016 Zielona Góra, entered into the Polish Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the minister competent for economy, NIP 5020040175, REGON 368460222
 3. Customer - any entity making purchases through the Store.
 4. Entrepreneur - a natural person, a legal person and an organizational unit which is not a legal person, the separate law of which grants legal capacity, carrying out on its own behalf a business activity that uses the Store.
 5. Store - online store run by the Seller at the Internet address www.armsclothing.com.
 6. Distance contract - contract concluded with the Customer as part of an organized system of concluding distance contracts (as part of the Store), without the simultaneous physical presence of the parties, with the sole use of one or more the number of means of distance communication up to and including the conclusion of the contract.
 7. Regulations - these Regulations of the Store.
 8. Order - the Customer's declaration of intent made using the Order Form and aimed directly at the conclusion of the Product Sales Agreement or Products with the Seller.
 9. Account - the customer's account in the Store, it collects data provided by the Customer and information about Orders placed by him in the Store.
 10. Registration form - a form available in the Store that allows you to create an Account.
 11. Order form - an interactive form available in the Store that allows placing an Order, in particular by adding Products to the Basket and specifying the terms of the Sales Agreement, including the method of delivery and payment.
 12. Cart - an element of the Store's software in which the Products selected by the Customer for purchase are visible, and it is also possible to determine and modify the Order data, in particular the quantity of products.
 13. Product - a movable item / service available in the Store that is the subject of the Sales Agreement between the Customer and the Seller.
 14. Sales Agreement - a Product sales agreement concluded or concluded between the Customer and the Seller via the Online Store. The Sale Agreement also means - applying to the features of the Product - a contract for the provision of services and a contract for specific work.

§ 3

Contact with the Store

 1. Address of the Seller: ul. Łężyca-Budowlanych 7A / 5, 66-016 Zielona Góra, Poland
 2. Seller's e-mail address: armsclth@gmail.com
 3. Seller’s bank account number PL90 1140 2004 0000 3202 7718 7688.
 4. The Customer may communicate with the Seller using the addresses provided in this paragraph.§ 4

Technical requirements

To use the Store, including viewing the Store's assortment and placing orders for Products, you need:

 1. an end device with access to the Internet and a web browser, an
 2. active e-mail account (e-mail),
 3. enabled cookies.

§ 5

General information

 1. The Seller, to the fullest extent permitted by law, shall not be liable for disruptions, including interruptions in the functioning of the Store, caused by force majeure, unauthorized operation of third parties or incompatibility of the Online Store with the technical infrastructure of the Customer.
 2. Viewing the Store's assortment does not require creating an Account. Placing orders by the Customer for Products in the Store's assortment is possible either after creating an Account in accordance with the provisions of § 6 of the Regulations or by providing the necessary personal and address data enabling the Order to be carried out without creating an Account.
 3. The prices given in the Store are given in Polish zlotys and are gross prices (including VAT).
 4. The final (final) amount to be paid by the Customer consists of the price for the Product and the cost of delivery (including charges for transport, delivery and postal services), about which the Customer is informed on the Store's pages when placing the Order, including when expressing the will to be bound by a Sales Agreement.
 5. In the case of a Contract involving a subscription or provision of services for an indefinite period, the final (final) price is the total price including all payments for the accounting period.
 6. If the nature of the subject of the Agreement does not allow, judiciously judging, to calculate the amount of the final (final) price in advance, information on the manner in which the price will be calculated, as well as about charges for transport, delivery, postal services and other costs will be provided in the Store in the Product description.§ 7

Order submission rules

To place an Order:

 1. select the Product that is the subject of the Order, and then click the "Add to Cart" button (or equivalent);
 2. complete the Order Form by entering the recipient's details of the Order and the address to which the Product is to be delivered, select the type of shipment (method of delivery of the Product), enter invoice data, if different from the recipient's data,
 3. click the "I am ordering and paying"
 4. button, select one of available payment methods and depending on the method of payment, pay for the order within a specified period, subject to § 8 point 3.

§ 8

Offered delivery and payment methods 

 1. The Customer may use the following methods of delivery or receipt of the ordered Product: International Shipping.
 2. The Customer may use the following payment methods:
  a) Payment by bank transfer to the Seller's account
  b) Electronic payments
  c) Payment by credit or debit card 
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Detailed information on delivery methods and accepted payment methods can be found on the Store's website.

3. The entity providing online payment service and online payment security is Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

§ 9

Performance of the sales contract

 1. The conclusion of the Sales Contract between the Customer and the Seller takes place after the Customer has placed the Order using the Order Form in the Online Store in accordance with § 7 of the Regulations.
 2. After placing the Order, the Seller immediately confirms its receipt and at the same time accepts the Order for execution. Confirmation of receipt of the Order and its acceptance for implementation occurs by sending the Customer an appropriate e-mail to the Customer's e-mail address provided during the submission of the Order, which contains at least the Seller's statement about the receipt of the Order and its acceptance for implementation and confirmation of the conclusion of the Sales Agreement. As soon as the Customer receives the above e-mail, a Sales Agreement is concluded between the Customer and the Seller.
 3. If the Customer chooses: payment by bank transfer, electronic payment or payment by credit card, the Customer is obliged to make the payment within 3 calendar days from the date of the Sale Agreement - otherwise the order will be canceled.
 4. The product will be sent by the Seller within the time specified in its description (subject to paragraph 5 of this paragraph), in the manner chosen by the Customer when placing the Order.
 5. When ordering Products with different delivery dates, the delivery date is the longest given date.
 6. The beginning of the delivery period for the Product to the Customer counts as follows: if the Customer chooses the method of payment by bank transfer, electronic payment or payment card - from the date of positively authorizing the payment.
 7. Product delivery takes place in Europe.
 8. Delivery of the Product to the Customer is payable, unless the Sales Agreement provides otherwise. Product delivery costs (including transport, delivery and postal charges) are indicated to the Customer when placing the Order, including when the Customer wishes to be bound by the Sales Agreement.§ 10

Right of Withdrawal/Returns

 1. The consumer may withdraw from the Sales Agreement within 14 days without giving any reason.
 2. The time limit specified in 1. begins with the delivery of the Product to the Consumer or a person designated by him other than the carrier.
 3. The consumer may withdraw from the contract by submitting to the Seller a statement of withdrawal from the contract. To meet the deadline for withdrawing from the Contract, it is sufficient for the Consumer to send a statement before this deadline.
 4. The statement must be sent by electronic means by sending a statement to the Seller's e-mail address or by submitting the statement on the Seller's website - the Seller's contact details are specified in § 3. The statement may also be submitted on the form, a template of which is attached to the Act of 30 May 2014 on consumer rights, but it is not mandatory.
 5. In the event of sending a statement by the Consumer electronically, the Seller shall immediately send the Consumer a confirmation of receipt of the statement of withdrawal from the Agreement to the e-mail address provided by the Consumer.
 6. Effects of withdrawing from the Contract:
 1. In the event of withdrawal from a Contract concluded remotely, the Contract is considered void.
 2. In the event of withdrawal from the Contract, the Seller shall immediately return to the Consumer, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's statement on withdrawal from the Contract, all payments made by him, including the costs of delivery, except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by the Consumer. other than the cheapest usual delivery method offered by the Seller.
 3. The seller will refund the payment using the same payment methods that were used by the consumer in the original transaction (tranfer back to the Consumer's bank account or the bank accounted connected with the card used by Consumer)
 4. The Seller may withhold reimbursement until receipt of the Product back or until proof of its return is provided to him, whichever occurs first.
 5. The Consumer should return the Product to the Seller's address given in these Regulations immediately, no later than 14 days from the day on which he informed the Seller about withdrawal from the Agreement. The deadline will be met if the Consumer sends the Product back within 14 days.
 6. The consumer bears the direct costs of returning the Product, including the costs of returning the Product if, due to its nature, the Product could not be returned by ordinary mail.
 7. The consumer is only responsible for reducing the value of the Product resulting from using it in a different way than was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product.
 1. If, due to the nature of the Product, it cannot be returned by regular mail, information about this, as well as the cost of returning the Product, will be in the description of the Product in the Store.
 2. The right to withdraw from a distance contract is not entitled to the Consumer in relation to the Contract:
 1. in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the Consumer's specifications or serving to satisfy his individual needs,
 2. in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging has been opened after delivery,
 3. in which the subject of the service is an item subject to rapid deterioration or having a short shelf life,
 4. for the provision of services, if the Seller has fully provided the service with explicit consent consumer, who has been informed by the commencement of that under the provision by the Seller will lose the right to withdraw from the Agreement,
 5. in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market that Seller has no control of, and which may occur before the deadline to withdraw from the agreement,the subject of which benefits are things that after delivery, due to their nature, are inextricably linked with other things,
 6. in which the subject of the provision of alcoholic beverages, whose price has been agreed at the conclusion of the sales contract, and whose delivery may take place only after 30 days and whose value depends on fluctuations in the market over which the Seller has no control,
 7. in which the subject of the service are sound or visual recordings or computer programs delivered in a sealed packaging, if the packaging was opened after delivery,
 8. for delivery of newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscription contracts,
 9. for delivery of digital content that is not recorded on a tangible medium, if the performance of the service began with the express consent of the Consum Enta before the deadline to withdraw from the contract and after being notified by the Seller about the loss of the right to withdraw from the Contract,

§ 11

Complaint and warranty

 1. The Sale Contract covers new and used Products. The Store pages describe in detail the status of each used Product.
 2. The seller is obliged to provide the customer with a product free from defects.
 3. In the event of a defect in the goods purchased from the Seller, the Customer has the right to make a complaint based on the provisions regarding warranty in the Civil Code.
 4. Complaints should be submitted in writing or by e-mail to the addresses of the Seller provided in these Regulations.
 5. It is recommended that the complaint include brief description of the defect, circumstances (including the date) of its occurrence, data of the Customer submitting the complaint, and the Customer's request in relation to the defect of the goods.
 6. The Seller will respond to the complaint request immediately, and if the Customer is a Consumer - no later than within 14 days. If the Customer is a Consumer and the Seller does not respond to the complaint within 14 days, it is considered that the Customer's request was justified.
 7. Products sent back within the complaints procedure should be sent to the address specified in § 3 of these Regulations.
 8. If a warranty has been granted on the Product, information about it, as well as its content, will be included in the description of the Product in the Store.§ 12

Out-of-court complaint consideration and redress

 1. Detailed information on the possibility for the consumer to use out-of-court complaint consideration and redress as well as the rules for accessing these procedures are available at the registered offices and on the websites of municipal consumer ombudsmen, social organizations to which statutory tasks include protection of consumers, Provincial Inspectorates of the Trade Inspection and the following Internet addresses of the Office of Competition and Consumer Protection: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/spprawy_indywidualne.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. The consumer has the following examples of possibilities of using extrajudicial methods of dealing with complaints and redress:
 1. The consumer is entitled to apply to a permanent amicable consumer court referred to in art. 37 of the Act of 15 December 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), with a request to resolve the dispute arising from the Agreement concluded with the Seller.
 2. The consumer is entitled to turn to the provincial inspector of Trade Inspection, in accordance with art. 36 of the Act of 15 December 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), with a request to initiate mediation proceedings regarding the amicable settlement of the dispute between the Consumer and the Seller.
 3. The consumer may obtain free assistance in resolving the dispute between him and the Seller, also using the free assistance of the poviat (municipal) consumer ombudsman or social organization, whose statutory tasks include consumer protection (including the Consumer Federation, Association of Polish Consumers).

§ 13

Personal data in the Online Store

 1. The administrator of personal data of Customers collected through the Online Store is the Seller.
 2. Customers' personal data collected by the administrator via the Online Store are collected in order to implement the Sales Agreement, and if the Customer agrees - also for marketing purposes.
 3. The recipients of personal data of the Online Store customers may be:
 1. In the case of a Customer who uses the Online Store with the method of delivery by post or courier, the Administrator provides the collected personal data of the Customer to the selected carrier or intermediary performing the shipment at the request of the Administrator.
 2. In the case of a Customer who uses the Online Store with an electronic payment method or payment card, the Administrator provides the Customer's collected personal data to the selected entity handling the above payments in the Online Store.

4. The Customer has the right to access their data and correct them.

5. Providing personal data is voluntary, but failure to provide the personal data indicated in the Regulations necessary to conclude a Sales Agreement results in the inability to conclude this agreement.

§ 14

Final provisions

1. Agreements concluded via the Online Store are concluded in Polish and English.

2. The Seller reserves the right to amend the Regulations for important reasons, that is: changes in the law, changes in payment and delivery methods - to the extent that these changes affect the implementation of the provisions of these Regulations. The Seller will inform the Customer about any change at least 7 days in advance.

3. In matters not covered by these Regulations, generally applicable provisions of Polish law shall apply, in particular: the Civil Code; Act on the provision of electronic services; Consumer Rights Act, Personal Data Protection Act.

4. The customer has the right to use extrajudicial means of dealing with complaints and redress. To this end, it may submit a complaint via the EU ODR online platform available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product