Search

Privacy Policy / Polityka Prywatności

Scroll down for Privacy Policy in English.Informacje ogólne


Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym ARMS (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Łukasz Masłowski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą The Life Store Łukasz Masłowski wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra, NIP: 5020040175, REGON: 368460222.

Wyrazy użyte z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

The Life Store Łukasz Masłowski
ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: armsctlh@gmail.com;

 • tradycyjnej: The Life Store Łukasz Masłowski, ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra.

Administrator danych osobowych wyznaczył Przedstawiciela do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

The Life Store Łukasz Masłowski
ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Przedstawicielem Administratora danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: armsctlh@gmail.com;

 • tradycyjnej: The Life Store Łukasz Masłowski, ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: armsctlh@gmail.com;

 • tradycyjnej: The Life Store Łukasz Masłowski, ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armsctlh@gmail.com.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: armsctlh@gmail.com.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armsctlh@gmail.com.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armsctlh@gmail.com.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: armsctlh@gmail.com.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armsctlh@gmail.com.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armsctlh@gmail.com lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

General information

This document sets out the principles of the Privacy Policy in the ARMS Online Store (referred to as the "Online Store"). The administrator of the Online Store is Łukasz Masłowski who conducts business activity under the name The Life Store Łukasz Masłowski entered in the Polish Register of Entrepreneurs of the Central Register and Information on Economic Activity kept by the Minister of Development at ul. Łężyca-Budowlanych 7A/5, 66-016 Zielona Góra, Poland, NIP: 5020040175, REGON: 368460222.

Words with a capital letter have the meaning given to them in the regulations of this Online Store.

Personal data collected by the Online Store Administrator are processed in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95 / 46 / EC (general regulation on data protection) (Journal of Laws EU L 119, p. 1), hereinafter referred to as: GDPR.

The Online Store Administrator makes special efforts to protect the privacy and information provided to him regarding the Online Store Clients. The administrator carefully selects and applies appropriate technical measures, including of a programming and organizational nature, ensuring protection of processed data, in particular, protects data against unauthorized disclosure, disclosure, loss and destruction, unauthorized modification, as well as against their processing in violation applicable law.

The addressee of the possibility of using the Goods and Services available on the website are not children under 16 years of age. The personal data administrator does not foresee the deliberate collection of data regarding children under 16 years of age.

Personal data

The administrator of personal data

The administrator of your personal data is:

The Life Store Łukasz Masłowski
ul. Łężyca-Budowlanych 7A / 5, 66-016 Zielona Góra, Poland

. Regarding your personal data, you can contact the Personal Data Administrator via

 • e-mail: armsclth@gmail.com;
 • traditional: The Life Store Łukasz Masłowski
  ul. Łężyca-Budowlanych 7A / 5, 66-016 Zielona Góra, Poland;
 • contact form, which you can find on the store's website.

The administrator of personal data has appointed a Representative to represent him in the scope of obligations under the GDPR.

The representative of the personal data administrator is:

The Life Store Łukasz Masłowski
ul. Łężyca-Budowlanych 7A / 5, 66-016 Zielona Góra, Poland.

In matters related to your personal data, you can contact the Representative of the Personal Data Administrator using:

 • email: armsclth@gmail.com;
 • traditional: The Life Store Łukasz Masłowski
  ul. Łężyca-Budowlanych 7A / 5, 66-016 Zielona Góra, Poland.

The Data Protection Officer (DPO)

appointed administrator of personal data Data Protection Supervisor (IOD), which can be contacted on the protection of your personal data via:

 • e-mail: armsclth@gmail.com;
 • traditional: The Life Store Łukasz Masłowski
  ul. Łężyca-Budowlanych 7A / 5, 66-016 Zielona Góra, Poland.

Purposes and legal grounds for processing personal data

The personal data administrator processes your personal data for the following purposes and scope:

 • taking action before concluding the contract at your request (e.g. setting up an account), i.e. the data provided in the registration form in the Online Store, i.e. e-mail address -mail and password, gender; if the Account is registered via an external authentication service (e.g. Google+, Facebook), we collect your name and, if you register when purchasing Goods, we collect your name and data provided for the purpose of order processing, such as a shipping address; in order to provide Services that require the creation of an Account, such as: keeping order history, informing about the status of the order, we process your data provided in the Account and when purchasing the Goods;
 • in order to provide Services that do not require the creation of an Account and purchase of the Good, i.e. browsing the Online Store's website, goods search engine, we process personal data regarding your activity in the Online Store, i.e. data on the Goods you are browsing, data about your device session, operating system, browser, location and unique ID, IP address;
 • in order to perform the contract for the sale of Goods (e.g. delivery of ordered Goods), we process personal data provided by you when purchasing the Goods, such as name and surname, e-mail address, address data, payment data, and if you make a purchase via the Account, additional password set;
 • in order to statistics on the use of individual functionalities available in the Online Store, to facilitate the use of the Online Store and to ensure the IT security of the Online Store, we process personal data regarding your activity in the Online Store and the amount of time spent on each subpage in the Online Store, your search history, location , IP address, device ID, data about your web browser and operating system;
 • in order to determine, assert and enforce claims and defend against claims in court proceedings and other enforcement bodies, we may process your personal data provided when purchasing Goods or creating an Account, and other data necessary to prove the existence of a claim or that result from a legal requirement, court order or another legal procedure;
 • in order to consider complaints, complaints and requests and to answer clients' questions, we process the personal data provided by you in the contact form, complaints complaints and applications, or to answer questions contained in another form and some personal data provided by you in the Account, as well as data regarding the ordering of Goods and other Services we provide that are the cause of the complaint, complaint or application, as well as the data contained in the documents attached to the complaint, complaint and application;
 • in order to market our Goods and Services as well as our clients and partners, including remarketing, for this purpose we process personal data provided by you when creating the Account and its update, data on your activity in the Online Store, including orders that are registered and stored for via cookies, in particular order history, search history, clicks in the Online Store, login and registration dates, history and your activity related to our communication with you. In the case of remarketing, we use data about your activity to reach you with our marketing messages outside the Online Store and we use the services of external suppliers for this purpose. These services consist of displaying our messages on websites other than the Online Store. Details on this subject can be found in the records regarding Cookies;
 • in order to organize contests and loyalty programs, i.e. notifications about points accumulated, notifications about winning and advertising our offer, we use your personal data provided in the Account and when registering in the contest or loyalty program. Detailed information on this subject is always provided in the terms of participation of a given competition or loyalty program;
 • in order to research the market and opinions by us or our partners, i.e. order information, your data provided in the Account or when purchasing the Good, email address. We do not use the data collected as part of market research and opinion polling for advertising purposes. Detailed instructions are given in the information about the survey or in the place where you enter your data.

Categories of relevant personal data The personal data

administrator processes the following categories of relevant personal data:

 • contact details;
 • data on activity in the Online Store;
 • data regarding orders in the Online Store;
 • data on complaints and applications;
 • data on marketing services.

Voluntary personal data.

Providing the required personal data by you is voluntary and is a condition for the provision of services by the Administrator of personal data via the Online Store.

Time of data processing

Personal data will be processed for the period necessary to process orders, services, marketing activities and other services performed for the Customer. Personal data will be deleted in the following cases:

 • when the data subject requests their removal or withdraws his consent;
 • when the data subject has not taken action for over 10 years (inactive contact);
 • after obtaining information that the stored data is out of date or inaccurate.

Some data regarding: email address, name and surname may be stored for the next 3 years for evidentiary purposes, consideration of complaints, complaints and claims related to services provided by the Online Store - this data will not be used for marketing purposes.

Data regarding orders for paid Goods and services, competitions and loyalty programs will be stored for a period of 5 years from the date of order delivery.

We store data regarding unlogged customers for a period of time corresponding to the life cycle of cookies saved on devices or until they are deleted on the customer's device by the customer.

Your personal data regarding preferences, behaviors and choice of marketing content can be used as a basis for making automated decisions to determine the Online Store's sales opportunities.

Recipients of personal data

We transfer your personal data to the following categories of recipients:

 • state authorities, e.g. the prosecutor's office, the Police, GIODO, the President of UOKiK, if they contact us.

Rights of the data subject

Under the GDPR, you have the right to:

 • request access to your personal data;
 • request rectification of your personal data;
 • request deletion of your personal data;
 • requests to limit the processing of personal data;
 • object to the processing of personal data;
 • requests to transfer personal data.

The administrator of personal data without undue delay - and in any case within a month of receiving the request - provides you with information about the actions taken in relation to your request. If necessary, the monthly period may be extended by another two months due to the complex nature of the request or the number of requests.

In any case, the Personal Data Administrator will inform you about such an extension within one month of receiving the request, stating the reasons for the delay.

The right to access personal data (Article 15 GDPR)

You have the right to obtain information from the Administrator of personal data whether your personal data is processed.

If the Administrator processes your personal data, you have the right to:

 • access to personal data;
 • obtaining information about the purposes of processing, categories of personal data processed, about recipients or categories of recipients of such data, the planned period of storage of your data or about the criteria for determining this period, about your rights under the GDPR and about the right to lodge a complaint to the supervisory body, about the source of these data on automated decision making, including profiling and on safeguards used in connection with the transfer of such data outside the European Union;
 • obtain a copy of your personal data.

If you want to request access to your personal data, submit your request to: armsclth@gmail.com.

The right to rectify personal data (Article 16 GDPR)

If your personal data is incorrect, you have the right to request the Administrator to rectify your personal data immediately.

You also have the right to request the Administrator to complete your personal data.

If you want to request that your personal data be rectified or completed, please submit your request to: armsclth@gmail.com.

If you have registered in the Online Store, you can correct and complete your personal data after logging in to the Online Store.

The right to delete personal data, the so-called "The right to be forgotten" (Article 17 GDPR)

You have the right to request the Administrator of personal data to delete your personal data when:

 • Your personal data ceased to be necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed;
 • you have withdrawn specific consent to the extent that personal data was processed based on your consent;
 • Your personal data has been processed unlawfully;
 • you objected to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing, including profiling, to the extent that the processing of personal data is related to direct marketing;
 • you filed an objection to the processing of your personal data in connection with the processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest or the processing necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the personal data Administrator or a third party.

Despite the request to delete personal data, the Personal Data Administrator may process your data further in order to determine, assert or defend claims, of which you will be informed / informed.

If you want to request the deletion of your personal data, please submit your request to: armsclth@gmail.com.

The right to request the restriction of the processing of personal data (Article 18 GDPR)

You have the right to request the restriction of the processing of your personal data when: you

 • question the correctness of your personal data - the Personal Data Administrator will limit the processing of your personal data for a time allowing to check the correctness of this data;
 • when the processing of your data is unlawful, and instead of deleting personal data, you request that the processing of your personal data be restricted;
 • Your personal data is no longer needed for processing purposes, but it is needed to establish, assert or defend your claims;
 • when you objected to the processing of your personal data - until it is determined whether the legitimate interests on the part of the Personal Data Administrator prevail over the grounds indicated in your objection.

If you want to request a restriction on the processing of your personal data, submit your request to: armsclth@gmail.com.

The right to object to the processing of personal data (Article 21 GDPR)

You have the right to object to the processing of your personal data, including profiling, at any time in connection with:

 • processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest or processing necessary for the purposes arising from legitimate interests pursued by the Administrator of personal data or a third party;
 • processing for direct marketing purposes.

If you want to object to the processing of your personal data, please submit your request to: armsctlh@gmail.com.

The right to request the transfer of personal data (Article 20 of the GDPR)

You have the right to receive your personal data from the Administrator in a structured, commonly used machine-readable format and send it to another personal data administrator.

You can also request that the Personal Data Administrator sends your personal data directly to another administrator (if it is technically possible).

If you want to request the transfer of your personal data, please submit your request to: armsclth@gmail.com.

The right to withdraw consent

You can withdraw your consent to the processing of your personal data at any time.

Withdrawal of consent to the processing of personal data does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of your consent before its withdrawal.

If you want to withdraw your consent to the processing of your personal data, submit your request to the following address: armsclth@gmail.com or use the appropriate functionalities in the Account.

Complaint to the supervisory body

If you think that the processing of your personal data violates the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of alleged violation.

In Poland, the supervisory body within the meaning of the GDPR is the Inspector General for Personal Data Protection (GIODO).

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product